Zde najdeš přehled událostí spolu s interaktivní mapou, kde si můžeš prohlížet jednotlivá území.
Tady zjistíš, jak si tvá družina stojí proti ostatním a kdo je aktuálně ve vedení.
Ve statistikách jsou k vidění všelijaké údaje o tom, jak se soutěžícím daří ve hře.
Toto je přehled všech 206 území a také informací o nich, které se ve hře můžou hodit.
Zde najdeš přehled a podrobnosti o všech hrajících družinách.
Chceš-li se na něco zeptat, nebo si jen s ostatními popovídat o hře, diskuze je Ti otevřená.
Zde se dočteš vše o tom, v čem hra spočívá, FAQ ti tu zase odpoví na tvoje dotazy.
Tady najdeš registrační formulář, který je prvním nutným krokem pro vstup do hry.
Chceš-li přidat nově obsazené území či vyzvat někoho na souboj, musíš se přihlásit zde.

Pravidla

Cílem a myšlenkou hry je poznávat ČR praktikováním výletů a motivovat k získávání skautských znalostí a dovedností, obojí z nichž je nezbytné k úspěšnému vedení si v této dlouhodobé hře. Hra není časově ani jinak náročná, má pouze za úkol zpestřit všední skautskou činnost každého z nás.

Podoba hry

Základní jednotkou v této hře je družina (bez věkového omezení), která se snaží při své běžné činnosti osídlovat co největší část území ČR, které je celé rozděleno na menší celky (celkem 206).

Způsoby osídlení hry

 1. Obsazením volného území
 2. Získat pro sebe neosídlené území lze velmi jednoduchým způsobem:

  „Stačí na dané území uspořádat výlet či jinou družinovou akci a opatřit zde fotografii svých členů u místa, které jakkoli prokazuje, že družina území navštívila.“

  (nejjednodušeji cedule obce ležící v daném území, zastávky železniční stanice...). Lze se však vyfotit i u nějakého význačného místa, musí ale být v regionu nějakým způsobem známé a podle fotky rozpoznatelné, aby se poté dalo najít jinými družinami (viz dále).

  Pravidla osídlování území

  Během jednoho jednodenního výletu lze obsadit jen jedno území, v případě výletu vícedenního může družina obsadit jedno území za jeden den, nelze však započítat území, kterým družina pouze projela (vlakem či jiným dopravním prostředkem), což však samozřejmě neplatí pro cyklovýpravu.

 3. Získáním již obsazeného území
 4. „Lze však získat i území, které již bylo osídleno jinou družinou, to ovšem už o něco složitěji: družina, která chce území získat, musí jednak toto území také sama navštívit, navíc pořídit foto přesně ze stejného místa, ze kterého pořídila fotku družina již vlastnící území, a co víc - rovněž je třeba družinu vlastnící území vyzvat na souboj ve skautských dovednostech a znalostech a tento souboj vyhrát, teprve potom jí území připadne.“

  Souboj probíhá tak, že rádce vyzvané i vyzyvatelské družiny obdrží na e-mail vygenerovaný seznam deseti otázek a úkolů zaměřených na skautské dovednosti a znalosti, který přinese družině na nejbližší schůzku, a z těchto úkolů ji (samozřejmě v duchu fair play a objektivnosti) vyzkouší a ohodnotí. Aby byli zapojeni všichni členové družiny přítomni na schůzce (omluveni mohou být nováčci, kteří jsou ve skautu méně než půl roku, případně ti, jež jsou pro plnění úkolu indisponováni), vylosují si nebo dohodnou pořadí, ve kterém vyplní postupně každý vždy jednu otázku (pokud není úkol určen pro celou družinu). Po vyplnění všech deseti úkolů je rádce vyhodnotí.

  Hodnocení
  • 1 bod - úkol byl zcela správně splněn
  • 0,5 bodu - úkol byl téměř splěn, příp. splněn na druhý pokus
  • 0 bodů - úkol nebyl splněn
  Dosažený výsledek se porovná s výsledkem soupeřící družiny.

  Souboj tedy může dopadnout třemi způsoby:

  1. vyzyvatelská družina získala více bodů – v tuto chvíli je území její a poražená družina se může pokusit opět území získat pouze uspořádáním další výpravy na ono místo a vyzváním vítěze k dalšímu souboji. To vše však nejdříve jeden měsíc po uskutečnění prvního souboje.
  2. vyzvaná družina získala více bodů – území zůstává stávajícímu majiteli a co víc, poražená družina už nesmí družinu znovu vyzvat a o území může usilovat pouze v případě, že mezitím získá toto území některá jiná družina – do té doby se jej však nemůže pokusit žádným způsobem pro sebe získat.
  3. souboj dopadne remízou (obě družiny mají stejný počet bodů) – v tuto chvíli území zůstává původnímu majiteli, ovšem vyzyvatelé mají možnost o území usilovat znovu, na rozdíl od situace, kdy by byli poraženi (je však opět nutné na území nejprve znovu zavítat). Opět zde ale platí podmínka uplynutí jednoho měsíce.

  Pro spravedlivost soubojů jsou otázky rozděleny do kategorií podle věku a tedy i obtížnosti, aby tak neměly např. světlušky stejné otázky jako družina roverů. V případě klání dvou stejných věkových kategorií jsou však otázky pro obě družiny stejné.

Konec hry

Hra nemusí skončit prakticky nikdy, vítězem je v danou chvíli ten, kdo osídluje momentálně největší počet území, ovšem do hry se mohou kdykoli v jejím průběhu bez omezení zapojovat další družiny. Na ukončení hry a případném odstartování dalšího kola se však lze kdykoli domluvit – např. k určitému datu nebo poté, co budou obsazena všechna území v republice alespoň nějakou družinou.

Přehled

Kategorie

Kategorií je celkově 9 - mladší vlčata a světlušky (6-9 let), starší vlčata a světlušky (10-11 let), mladší skauti a skautky (12-13 let), starší skauti a skautky (14-16 let) a poslední společnou kategorii tvoří roveři a rangers. Kategorii je třeba vyplnit při registraci družiny a změnit v případě, že se věkem dostane družina do starší kategorie.

„Všechny družiny, napříč věkem hrají proti sobě v jedné sféře. Kategorie slouží pouze pro určení otázek a úkolů pro souboj.“

Kategorii vždy určujte podle toho, do které z nich spadá většina členů družiny – tzn. pokud budou v družině světlušek 4 dívky ve věku 9 let a 3 ve věku 10 let, kategorie družiny bude „mladší světlušky“, jakmile však jedna z dívek oslaví desáté narozeniny, měl by rádce družinu přeřadit do „starších světlušek“. Věkovou kategorii proto v zájmu spravedlivosti hry vyplňte prosím pečlivě a správně.

Další možnosti

Změna fotografie

„Majitel území má právo změnit fotku území.“

Družina, která nově území vybojuje, případně remizuje v souboji a obhájí tak své území, má možnost (ne povinnost) změnit fotografii z místa na tomto území – to jednoduše proto, aby ztížila situaci svým soupeřům. Platí zde ovšem podmínka, že tato fotografie je stoprocentně platná až po týdnu od změny (je to z důvodu toho, aby se fotografie nezměnila např. v průběhu výletu jiné družiny na dané území a ta aby tak nevědomky nepořizovala starou fotografii zbytečně). Po uplynutí jednoho týdne už lze vyzvat družinu na souboj jen po pořízení fotografie z místa nového.

Setkání

V případě, že se na území vyskytne najednou více hrajících družin naráz, které budou chtít území získat (např. při oddílovém či střediskovém výletu), o území mohou bojovat spolu buď jednoduše pomocí otázek pro souboj, případně jakýmkoliv jiným způsobem, na jakém se spolu domluví (formou nějaké hry, závodu, sportovního klání...). Vítězná družina pak už jen pořídí potřebnou fotografii.

Jestliže se na území ve stejný den vypraví 2 družiny nezávisle na sobě a obě pořídí foto, území získá družina, která vyhraje v následném souboji mezi nimi. Poražení však smějí o území znovu usilovat (foto z místa a následně další souboj).

Kronika

Z každé výpravy, která je přidána do hry, zástupce družiny nakonec sepíše alespoň krátký zápis, ve kterém minimálně stručně popíše, kudy svůj výlet družina vedla (o pořizování fotografie samozřejmě nemusí být ani zmínka), případně další zajímavosti a detaily z výletu.

Zápis je třeba doplnit nejpozději do týdne od osídlení území ve hře.

Území

Jak již bylo zmíněno, celkový počet území je 206, přičemž pro jednoduchost a jednoznačnost se jedná o správní obvody obcí s rozšířenou působností + území hl. m. Prahy.

Seznam všech území najdeš v sekci Území. Interaktivní mapu ČR na úvodní stránce.

U daných území je vždy kompletní výčet obcí, které se na něm nachází. Kromě toho, pokud nevíš, kde se nachází některá obec, můžeš použít naše vyhledávání.

Možná se Ti budou také hodit tyto externí odkazy:

Fotografie

„Na fotografii musí být vyfocená družinka v popředí a v pozadí pak identifikovatelné místo.“

Může se jednat např. o:

„Fotografie může být lokalizována kdekoli na daném území. Např. na fotografii z území Ostrov může být značka obce Boží Dar, která se na území nachází.“

Ve všech těchto případech musí být nápis čitelný. Není-li možné pořídit nápis čitelný, je nezbytně nutné napsat do zápisu z výpravy, co v nápise stojí.

Je také možné se vyfotit u silniční cedule ukazující směr na nějaké obce. V tomto případě je však nezbytné splnit tyto podmínky:

 1. na fotce musí být vidět minimálně 3 cedule ukazující směr
 2. u minimálně tří cedulí musí být napsána vzdálenost v kilometrech
 3. minimálně dvě cedule musí směřovat na obec vzdálenou maximálně 10 km (ne tedy "Praha 261")
 4. cedule musí mířit minimálně do dvou směrů

Pozn. V případě směrových cedulí se jedná o striktní pravidla - všechny 4 podmínky musí být dodrženy, jinak nebude fotografie uznána za platnou.

Pozn. Tyto čtyři podmínky se vztahují k silničnímu rozcestníku, nikoli k turistickému.

Kromě toho, jak již bylo zmíněno, je také možné, aby byl na pozadí významný turistický bod (hrad, památník, vysílač...), který je však lehce poznatelný a známý.

Zde jsou příklady možných pozadí fotografií (včetně vyhovující fotky směrových cedulí):


Tip pro pořizování fotografií

Pokud chce družina při pořizování fotografie najít obtížněji hledatelné místo, je možné například vyfotit se v přírodě, kde bude pouze na pozadí vidět dejme tomu v kilometrové vzdálenosti všeobecně známý vysílač Ještěd – potom budou mít ostatní družiny situaci značně ztíženou, neboť musejí najít ono místo jen podle orientačních bodů na fotce – aby toto však bylo možné, není platná např. fotografie, kde je vidět jen špička vysílače s hlavami členů družiny a jinak pouze nebe – tzn. musí být vidět i země a postavy pokud možno celé.

Pokud se ale k něčemu takovému uchýlíte, je třeba být obezřetný, neboť fotografie nemusí být uznána za platnou, jestliže nebude dostatečně možné dané místo alespoň nějakým způsobem najít, proto je lepší podobnou fotku pořizovat, jen pokud jste si vy sami jisti a je také dobré „pojistit“ se ještě ještě nějakou fotkou do zálohy, jejíž platnost je nezpochybnitelná.

Jakékoli problémy ohledně fotografií je nejlépe řešit v diskuzi, kde k nim mohou vyjádřit názor všichni (včetně pořadatelů hry) – rozhodne se tak co nejspravedlivěji a mohou se poučit i ostatní.

Nápověda

FAQ - často kladené dotazy

Snažím se osídlit území, ale město/vesnice, kterou jsme navštívili v seznamu území není. Znamená to, že se hra týká jen určitých měst v republice?

Ne, navštívit lze jakékoliv místo v ČR! Města, která v nabídce vidíte, jsou pouze "hlavní města" jednotlivých území, která obsahují celou ČR (viz mapa). Místo, které jste navštívili pouze leží na území jednoho z těchto měst a máte plné právo území osídlit aniž byste museli navštívit ono hlavní město. Proto je pouze potřeba zjistit si, na kterém území vámi navštívené místo leží a právě toto území vám potom připadá, pakliže ještě není obsazeno.

Nevím, na kterém území leží místo, které jsme navštívili a tudíž které mám osídlit.

Na to existuje několik možností - tou nejjednodušší je vyhledat si obec ve vyhledávači přímo na stránkách, případně lze využít portálu www.risy.cz či mapy s územně správním členěním pod tímto odkazem a vyhledat obec zde.

Mohu osídlit území, na kterém se nachází naše středisko, naše klubovny?

Samozřejmě.

Může družina osídlit území i v rámci družinové schůzky?

Nemůže. Osídlení může proběhnout tehdy, kdy se družina vydává na výlet či výpravu někam pryč - může to však být na stejném území, jak bylo řečeno u předchozího bodu.

Jak dlouho má družina na to, aby vyplnila úkoly souboje?

Od potvrzení příjmutí výzvy a tedy i vyzvednutí otázek pro souboj má družina 14 dní – tedy zpravidla 2 družinové schůzky na jejich zodpovězení. Je ale vhodné provést souboj co nejdříve, tedy hned na nejbližší schůzce, pokud je to jen trochu možné. V případě opodstatňěných důvodů se však dá samozřejmě domluvit na posunutí termínu vykonání souboje.

Co když již uplynuly 2 týdny od výzvy k souboji a družina stále nereaguje?

Ozvi se nám. Provinilce uvědomíme a pokud nebude reagovat, území automaticky připadne Tvé družince.

Musí být všechny objekty na fotce na daném území?

Ano. Vše, podle čeho se určuje místo pořízení fotogarie musí ležet na území, k němuž se snímek vztahuje.
Pozn. Podmínka platí pro všechny významné prvky - mraky na obloze nebo silueta hor vzdálená 50 km ať si je kde chce.

U fotografie směrových cedulí: musí být i místa, na která cedule směřují, na daném území?

Ne. Cílová místa se mohou nacházet na jiném úzamí. Je však třeba dodržet, aby minimálně dva cíle nebyly vzdálenější jak 10 km (viz výše).

Zapomněl/a jsem heslo. Co mám dělat?

Ozvi se nám. Na e-mail Ti bude posláno nové.
Nezapomínej ale, že heslo bylo posláno na Tvůj mail při registraci.

Proč je na úvodní stránce obrázek týdne? Má nějaký význam pro hru?

Nemá. Je tu jenom pro zpestření.

Jak používat stránky

Mapa, úvodní stránka

Interaktivní mapa využívá technologie SVG. Nefunguje-li ti, řešení najdeš tady.

Mapa zachycuje všech 206 území hry. Červeně jsou vyznačena volná území, tmavě červenou pak obsazená území.

Po najetí na území se zobrazí jeho název a vlastník. Po kliknutí se dostaneš k podrobným informacím.

Ve výpisu nejnovějších událostí najdeš přehled posledních změn, co se ve hře a na stránkách udály.

Pořadí

Jedná se o kompletní výpis aktuálního pořadí hry. To je určeno podle počtu území, která družina vlastní. Při shodě rozhoduje, kdy se družinka zaregistrovala - výš je ta, co přišla později, poněvadž stihla osídlit stejný počet území za kratší čas.

Kromě toho najdeš v tabulce také přehled bývalých území družin a veškerých jejích návštěv. Tyto informace jsou jen orientační a nemají pro celkévé pořadí žádný význam.

Statistiky

Zde najdeš statistické informace o hře a mnohá srovnání, sledování vývoje úspěšnosti apod.

Statistiky budou plnohodnotné, až se hra naplno rozběhne a bude co srovnávat.

Území

Tady je přehled všech území ve hře. Zobrazit si je můžeš buďto podle krajů nebo dle abecedy. U každého území najdeš výčet všech obcí, které se na něm nachází. Dále je tam aktuální majitel spolu s aktuální fotografií.

V neposlední řadě je tam kompletní historie území - resp. vývoj majitelů a těch, co se jej pokoušeli získat.

Vyhledávání

Když do vyhledávání napíšeš název obce, najde Ti, na kterém území se nachází. Systém obsahuje všechny obce ČR.

Družiny

Zde je k dispozici přehled všech hrajících družin. Zobrazit si je můžeš podle abecedy nebo vstupu do hry.

U každé družiny najdeš statické informace o ní, seznam území, která vlastní a přehled všech jejích návštěv v rámci hry Osídlování - včetně zápisů a fotografií.

Diskuze

Ta slouží jednak pro řešení problémů, sporných fotografií apod., ale rovněž také pro zábavu a popovídání si o zážitcích ze hry.

Jak hrát hru Osídlování

Hru "hrají" na stránkách pouze rádcové družin.

Registrace

Je třeba řídit se pokyny u registračního formuláře.

Věkovou kategorii, seznam členů, e-mail a heslo je možné dodatečně měnit, změna loginu střediska nebo oddílu je možná pouze po dohodě s koordinátorem.

Po úspěšné registraci ja na e-mail poslán login s heslem pro případ, že by ho rádce zapomněl.

Všechny informace jsou posílány na všechny e-maily zadané při registraci.

Hra - osídlení území (po přihlášení)

Pokud je území volné, stačí zadat datum návštěvy, nahrát fotografii a je vaše. Zápis je možné přidat ihned nebo nejpozději do týdne.

Pakliže je obsazené, zadáváš stejné informace, ale proběhne souboj (viz výše). Na e-mail obou stran jsou odeslány úkoly s instrukcemi a odkazem pro zadání počtu bodů. Jakmile zadají body obě družiny, je oběma na mail poslán výsledek.

Dále je možné měnit fotografii družiny, u níž je tvá družina majitelem.Máš-li zájem, můžeš si na stránku Tvého oddílu či střediska dát některý z propagačních bannerů Osídlování.

Určeno pro Skaut - český skauting ABS a Svaz skautů a skautek ČR | Pořádá středisko Pangea Šlapanice | nápověda | o Osídlování | kontakt

reklama provozovatele: 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat